Yurtiçi Turizm

Turizm Sektöründe Köklü Değişiklik: Rehberlikte Yabancı Dil Zorunluluğu Kalkıyor!

“Turizm Sektöründe Yeni Düzenlemeler: Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nda Değişiklik Öngören Kanun Teklifi TBMM’ye Sunuldu”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan yeni kanun teklifi, turizm sektöründe önemli değişiklikleri beraberinde getirecek. 1618 sayılı TÜRSAB kanunu kapsamında yapılan düzenlemelerin yanı sıra, 6236 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nda da değişiklik öngörülüyor.

Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun teklifi, sektördeki önemli düzenlemeleri içermekte. 2012 yılında yürürlüğe giren 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle ilgili haberler gündeme gelmiş, ancak Turist Rehberleri Birliği (TUREB) resmi bir bilgilendirme almadıklarını belirtmişti.

Yeni tasarıda öne çıkan detaylar arasında, yabancı dil şartını sağlayamayan rehber adaylarının mağduriyetinin giderilmesi ve iç turizmdeki Türkçe rehber ihtiyacının karşılanması amacıyla Türkçe rehberliğe ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır.

Tura katılanların Türkçe bilmeleri ve talep etmeleri durumunda, mesleğin çalışma kartında belirtilen yabancı dil dışında Türkçe olarak rehberlik yapabilecekler. Türkçe rehberler ise mesleklerini sadece Türkçe olarak icra edebileceklerdir. Türkçe olarak yapılan turlar için uygulanacak taban ücretler, Bakanlıkça belirlenen taban ücretlerin yüzde yetmişinden az olmamak üzere belirlenecek.

Ancak rehberlerin dil ve bilgi yeterliliğini ölçmek amacıyla sınava tabii olmaya devam edecekleri belirtilmiştir. Rehberlik kimlik kartları, ruhsatnamelere dönüştürülecek ve bu kapsamda belirli şartları yerine getiremeyen rehberler Türkçe turist rehberi olarak faaliyet gösterebilecekler.

Tasarıda ayrıca, turistik yerlerin tanıtılması esas amacı olmayan faaliyetler sırasında turist rehberi bulundurma zorunluluğunun kaldırılması planlanmaktadır. Bunun yanı sıra, Uzak Doğu ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısının artması nedeniyle bu bölgenin dillerini bilen rehber adaylarını teşvik edici düzenlemeler öngörülmektedir.

Yabancı dilde rehberlik yapacak adaylardan, Bakanlık tarafından belirlenen yabancı dillerden birinde en az 75 puan almış olma veya yabancı dil yeterlilik belgesine sahip olma şartları aranacak. Ancak Uzak Doğu dilinde rehberlik yapacak adaylar için bu şartlar aranmayacak. Ayrıca, en az önlisans düzeyinde mezun olan adaylar, acil ihtiyacı gidermek amacıyla 100 saatlik eğitimi tamamlayarak yabancı dilde bölgesel veya ülkesel turist rehberi olma hakkını elde edecekler.

Üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden lisans düzeyinde mezun ve yabancı dil yeterliliğine sahip olanların turist rehberi olmalarını kolaylaştıran düzenlemeler de teklifte yer alıyor.

Son olarak, seyahat acentalarının müşterileri alışveriş amaçlı belirli işletmelere yönlendirmeleri karşılığında müşteri bilgisi ve onayı dışında herhangi bir menfaat sağlamalarına karşı yaptırımlar getirilecek. Bu düzenleme, sektörde etik kuralların ve müşteri haklarının korunmasına odaklanmayı amaçlamaktadır.

Meclise sunulan teklifin detayları şu şekilde:

MADDE gerekçeleri

MADDE 1– Madde ile mevcut durumda ilgili meslek kuruluşu tarafından açılan sertifika programlarının ihtiyacı karşılamaması sebebiyle, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ülkesel veya bölgesel turist rehberliği eğitim programlarının Bakanlığın talebiyle ilgili kuruluşlar tarafından düzenlenmesi yönünde değişiklik yapılmaktadır. Karar alma süreçlerinin etkinleştirilmesini sağlamak üzere, Bakanlık tarafından ilgili meslek kuruluşlarının görüşlerinin alınması zorunluluğu da kaldırılmaktadır.

Mesleğe kabul başvurularında, yabancı dil yeterliliğini belirlemeye yönelik sınavın, konusunda uzman ve tarafsız kuruluşlarca yapılması, mevcut durumda ilgili meslek kuruluşu tarafından açılan uygulama gezilerinin ihtiyacı karşılamaması sebebiyle uygulama gezisinin Bakanlığın talebiyle ilgili kuruluşlar tarafından düzenlenmesi yönünde değişiklik yapılmaktadır.

Turist rehberlerinin genel bilgi düzeyinin sağlıklı ölçülebilmesi ve mesleğin icrası için yeterli seviyede olduklarının belirlenebilmesi amacıyla adayların konusunda uzman kurum veya kuruluşlar tarafından yapılacak olan mesleğe kabul sınavında başarılı olmaları gerektiği hususu hükme bağlanmaktadır.

Ayrıca, yabancı dil şartını sağlayamadığı için rehber olamayanların mağduriyetini gidermek ve iç turizmde artan Türkçe rehber ihtiyacım karşılamak için Türkçe rehberliğe ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Son yıllarda ülkemizi ziyaret eden Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinden gelen turist sayısındaki artış ve bu ülkelerin turizm potansiyelimize sağlayacağı katkı göz önüne alınarak; kültür ve turizm politikalarımız ile uyumlu biçimde mevcut rehber sayısını artırmak amacıyla Uzak Doğu dillerindeki rehber adaylarını teşvik edici düzenleme yapılmaktadır.

Madde ile üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden lisans düzeyinde mezun ve yabancı dil yeterliliğine sahip olanların turist rehberi olmaları kolaylaştırılmaktadır. Turist rehberlerinin, mesleğin kaliteli olarak icrasını sağlayabilmeleri amacıyla yabancı dil yeterliliği belgesinin 5 yılda bir yenilenmesi düzenlenmekte ve eğitim programı, yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı ile uygulama gezisinin Bakanlığın talebine rağmen altı ay içerisinde birlikler tarafından düzenlenmemesi hâlinde Bakanlık tarafından yapılması imkânı getirilmektedir.

MADDE 2- Madde ile tura katılanların Türkçe bilmeleri ve talep etmeleri halinde mesleğin çalışma kartında belirtilen yabancı dil dışında Türkçe olarak icra edilebileceği ve Türkçe rehberlerin ise mesleklerini sadece Türkçe olarak icra edebileceği hususları düzenlenmektedir.

MADDE 3- Madde ile turist rehberlerinin verdikleri hizmetler sırasında, müşterilerin bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında kendisine veya yönlendireceği kişiye herhangi bir menfaat temin etmeleri fiilinin tekerrürü halinde turist rehberlerine uygulanacak disiplin cezalarına ilişkin düzenleme getirilmektedir. Bu kapsamda söz konusu fiilin beş yıl içinde iki kez işlenmesi meslekten geçici men cezası yaptırımına, üç kez işlenmesi ise meslekten çıkarma cezası yaptırımına bağlanmaktadır.

MADDE 4- Madde ile mesleğin Türkçe olarak icra edilmesi durumunda uygulanacak taban ücretlerin Bakanlıkça belirlenen taban ücretlerin yüzde yetmişinden az olmamak üzere belirlenmesi hükme bağlanmaktadır.

MADDE 5- Madde ile ruhsatname sahibi olmadan rehberlik hizmetinde bulunulamayacağı ve bulunanlar hakkında belgesiz rehberlik yapılan kişi sayısı ve bölgenin özellikleri dikkate alınarak ilgili mülki idare amiri tarafından yirmi beş bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verileceği hüküm altına alınmaktadır. Ayrıca belgesiz rehberlik yapmak fiiline idari para cezası yaptırımı uygulanması nedeniyle uygulama alanı olmayan maddenin dördüncü fıkrasında yer alan Cumhuriyet savcılıklarına bildirim yükümlülüğü kaldırılmaktadır. Yine turist rehberlerinin, turist rehberliği hizmetinin verilmesi sırasında ve bu hizmeti alanların bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında kendisine veya yönlendireceği kişiye herhangi bir menfaat temin etmeleri halinde yirmi beş bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası yaptırımı uygulanması yönünde düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 6- Madde ile Bakanlığın meslek kuruluşlarını müfettişler ve kontrolörler aracılığıyla en geç üç yılda bir zorunlu olarak denetlemesi, ayrıca meslek kuruluşlarının iştiraklerinin de denetime tabi olması öngörülmekte, Bakanlığa verilen meslek kuruluşları üzerindeki gözetim ve denetim yetkisinin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

MADDE 7- 6326 sayılı Kanunun “Yönetmelik” başlıklı 12 nci maddesinde Kanun’un uygulanmasına ilişkin olarak çıkartılacak yönetmelikler yönünden yetki çatışmasının yaşanmaması amacıyla Birlik ve Bakanlık tarafından çıkartılacak yönetmeliklerin konuları belirtilmektedir.

MADDE 8- Madde ile 6326 sayılı Kanun’un geçici 1 inci maddesi kapsamında rehberlik kimlik kartım ruhsatname ile değiştirmeyenlerin rehberlik kimlik kartlarının belli koşullar dahilinde ruhsatname ile değiştirilmesine imkan sağlanmaktadır.

 MADDE 9- Madde ile turist rehberliği ruhsatnamesine sahip olan turist rehberleri ile 6326 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi kapsamında rehberlik kimlik kartını ruhsatname ile değiştirenlerin, en geç beş yıl içinde yabancı dil yeterliliğine ilişkin belgeyi getirmeleri zorunlu hale getirilerek, getirmedikleri takdirde Türkçe turist rehberi olarak mesleklerini icra edebilecekleri düzenlenmekte, yabancı dil yeterliliğini belgelemeleri halinde ise çalışma kartı alarak, yeniden başarılı oldukları dilde mesleklerini icra edebilmeleri öngörülmektedir.

MADDE 10- Madde ile 6326 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında Bakanlıkça yapılan sınava katılmayanlar ile sınavda başarısız olanların bir yıl içinde Bakanlığa başvurmaları, gerekli şartları taşımaları ve Bakanlık tarafından yapılan sınavda başarılı olmaları kaydıyla mesleğe kabul edilmelerine yönelik imkan sağlanmaktadır.

MADDE 11- Madde ile esas amacı tarihî ve turistik yerlerin tanıtılması olmayan faaliyetler sırasında turist rehberi bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldırmaya yönelik değişiklik yapılmaktadır.

MADDE 12- Seyahat acentalarının, müşterilerine verdikleri hizmetler sırasında müşterilerin bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında kendisine veya yönlendireceği kişiye herhangi bir menfaat temin etmeleri halinde belgelerinin Bakanlıkça iptal edileceği ve bunların beş yıl süreyle seyahat acentalığı yapamayacağı yönünde düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 13- Yürürlük maddesidir.

MADDE 14- Yürütme maddesidir

Turist Rehberliği Meslek Kanunu İle Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

MADDE 1– 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Turist rehberi unvanı mesleğe kabulle kazanılır ve mesleğe kabul için aşağıdaki koşullar aranır:a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. b) Başvuru tarihi itibarıyla onsekiz yaşını doldurmuş olmak. c) Üniversitelerin turist rehberliği bölümlerinin önlisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olmak veya üniversitelerin turist rehberliği bölümü dışındaki diğer bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olduktan sonra turizm sektörünün ihtiyaçları da dikkate alınarak belirlenen dillerde, gerektiği hâllerde belirlenen bölgelerde, yönetmelikle kurs ve sınavlara ilişkin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlığın talebiyle Bakanlığın gözetim ve denetimi altında birlikler veya konusunda uzmanlaşmış kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen ülkesel veya bölgesel turist rehberliği eğitim programını başarıyla tamamlamak.

ç) Bakanlık tarafından belirlenen yabancı dillerden birinde, mesleğe kabul sınavına başvuru tarihinden önceki son beş yıl içinde ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) en az 75 puan almış olmak veya ÖSYM tarafından YDS’e eşdeğerliligi kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında bu puana denk yabancı dil yeterlilik belgesine sahip olmak; Bakanlığın sınav yapılmasını istediği yıl içerisinde ÖSYM tarafından sınav takvimine alınmayan dillerde ise Bakanlığın talebiyle Bakanlığın gözetim ve denetimi altında birlikler veya konusunda uzmanlaşmış kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan yabancı dil sınavında başarılı olmak.d) Maliyetlerin katılımcılardan karşılanması kaydıyla, Bakanlığın talebiyle Bakanlığın gözetim ve denetimi altında birlikler veya konusunda uzmanlaşmış kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen uygulama gezisini tamamlamak ve gezi- sonunda yapılan sınavda başarılı olmak. e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir-yıl”‘ veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından; bu Kanuna veya 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kanununa muhalefetten mahkûm olmamak.

f) Daha önce meslekten çıkarılmamış olmak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen tüm mesleğe kabul koşullarım yerine getirenler, Bakanlığın talebiyle konusunda uzmanlaşmış kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan mesleğe kabul sınavında başarılı olmaları halinde başarılı oldukları yabancı dilde turist rehberi olmaya hak kazanır. Bu maddenin birinci fıkrasının

(ç) bendinde belirtilen mesleğe kabul koşulunu yerine getiremeyenler, diğer mesleğe kabul koşullarını yerine getirmeleri ve Bakanlığın talebiyle konusunda uzmanlaşmış kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan mesleğe kabul sınavında başarılı olmaları halinde, katıldıkları uygulama gezisine bağlı olarak bölgesel veya ülkesel Türkçe turist rehberi olmaya hak kazanır.

(3) Çince başta olmak üzere ülkemize yönelik turizm potansiyelini karşılamak amacıyla Bakanlıkça kültür ve turizm politikaları doğrultusunda belirlenecek Uzak Doğu dillerindeki adaylar için birinci fıkranın (c) bendindeki şart aranmaz. Bu kişiler birinci fıkrada belirtilen diğer koşullan yerine getirmek ve en az ön lisans düzeyinde üniversite mezunu olmak kaydıyla turizm sektörünün bu alandaki acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere Bakanlığın talebiyle Bakanlığın gözetim ve denetimi altında birlikler veya konusunda uzmanlaşmış kamu kurum ve kuruluşları tarafından yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan en az yüz saatlik eğitim programı ile uygulama gezisini başarıyla tamamlamaları şartıyla katıldıkları uygulama gezisine bağlı olarak ilgili yabancı dilde bölgesel veya ülkesel turist rehberi olmaya hak kazanır.

(4) Üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar için birinci fıkranın (c) bendinde düzenlenen turist rehberliği eğitim programına katılma şartı aranmaz. Bu kişiler, birinci fıkrada belirtilen diğer koşulları yerine getirmek. Bakanlığın talebiyle Bakanlığın gözetim ve denetimi altında birlikler veya konusunda uzmanlaşmış kamu kurum ve kuruluşları tarafından yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan en az yüz saatlik eğitim programı ile uygulama gezisini başarıyla tamamlamaları şartıyla başarılı oldukları yabancı dilde, katıldıkları uygulama gezisine bağlı olarak bölgesel veya ülkesel turist rehberi olmaya hak kazanırlar.

(5) Birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen yabancı dil yeterliliğinin süresi sınav tarihinden itibaren beş yıldır. Bu sürenin sonunda yeterliliğin yeniden belgelendirilmesi zorunludur. Yabancı dil yeterliliğinin belgelenmemesi halinde bu kişiler Türkçe turist rehberi olarak mesleklerini iera edebilirler. Yabancı dil yeterliliğini belgelemeleri halinde ise yeniden başarılı oldukları dilde turist rehberi olmaya hak kazanırlar.

(6) Beş yıllık belge yenileme süresinin dolduğu tarihte ÖSYM veya Bakanlığın talebiyle Bakanlığın gözetim ve denetimi altında birlikler veya konusunda uzmanlaşmış kamu kurum ve kuruluşları veya bu maddenin dokuzuncu fıkrası gereğince Bakanlık tarafından henüz sınav açılmamış olması halinde, yabancı dil yeterlilik belgesi ilgili dilde yapılacak ilk sınav sonucunun açıklandığı tarihe kadar geçerlidir.

(7) Mesleğe kabul başvurusu Bakanlığa yapılır. Bakanlık, otuz gün içinde gerekli incelemeleri yapar, başvuruyu kabul ettiği takdirde ruhsatnameyi düzenler, başvuruyu reddettiği hâllerde ret kararını gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine bildirir.

(8) Mesleğe kabul koşullarını taşımamalarına rağmen mesleğe kabul edilmiş olanlar, mesleğe kabulü engelleyen bir suçtan hüküm giyenler ile mesleğe engel hâli ortaya çıkanlar Bakanlık kararı ile meslekten çıkarılır.

(9) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde, üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen eğitim programının, birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavının ve (d) bendinde belirtilen uygulama gezisinin Bakanlığın talebine rağmen altı ay içerisinde birlikler tarafından düzenlenmemesi halinde eğitim programı, yabancı dil seviye tespit sınavı ve uygulama gezisi Bakanlık tarafından düzenlenir.

MADDE 2- 6326 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Meslek, sadece çalışma kartında belirtilen yabancı dillerde, turist rehberinin Türkçe turist rehberi olması ya da tura katılanlann Türkçe bilmeleri ve talep etmeleri halinde ise Türkçe olarak hukuka ve meslek etik ilkelerine uygun olarak icra edilir.”

MADDE 3- 6326 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere” ibaresi çıkarılmış, bu bende aşağıdaki alt bent ile (ç) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“10) Bu Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen fiilin beş yıl içinde iki kez işlenmesi.” “7) Bu Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fılcrasmda belirtilen fiilin beş yıl içinde üç kez işlenmesi.”

MADDE 4- 6326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut ikinci fıkrada yer alan “taban ücret tarifesinde belirlenen ücretin” ibaresi “Bakanlık tarafından belirlenerek ilan edilen ücretlerin” şeklinde, “Taban ücret” ibaresi “Bu ücretlerin” şeklinde değiştirilmiştir.

 “(2) Mesleğin Türkçe olarak icra edilmesi halinde, ücretler bu maddenin birinci fıkrası kapsamında belirlenen taban ücretin yüzde yetmişinden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenir ve ilan edilir.”

MADDE 5– 6326 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “ve durum en geç üç gün içinde Cumhuriyet savcılığına bildirilir” ibaresi madde metninden çıkarılmış, bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(5) Ruhsatname sahibi olmadan rehberlik hizmetinde bulunulamaz, bulunanlar hakkında hizmet verilen kişi sayısı ve bölgenin özellikleri dikkate alınarak ilgili mülki idare amiri tarafından yirmibeşbin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.” “

(6) Turist rehberliği hizmetinin verilmesi sırasında, bu hizmeti alanların bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında kendisine veya yönlendireceği kişiye herhangi bir menfaat temin eden turist rehberleri hakkında ilgili mülki idare amiri tarafından yirmibeşbin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.”

MADDE 6– 6326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Bakanlık, meslek kuruluşlarının ve iştiraklerinin her türlü iş, işlem, faaliyet ve hesaplarım müfettişler ve kontrolörler aracılığıyla gerektiğinde ve en geç üç yılda bir zorunlu olarak denetleme yetkisini haizdir. Meslek kuruluşları denetim esnasında her türlü bilgiyi vermek ve belgeyi göstermekle yükümlüdür.

(2) Meslek kuruluşlarının organ üyeleri ile personeli, görevlerini yerine getirirken görevleriyle ilgili suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden, meslek kuruluşlarının paralarıyla para hükmündeki evrak, senet ve sair varlıkları ile muhasebe ve muamelata ilişkin her çeşit defter ve evrak ile ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılırlar.

(3) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ikinci fıkrada belirtilen suçlardan dolayı haklarında kovuşturmaya başlanan ya da yapılan denetim bakımından görevi başında kalması sakıncalı görülen meslek kuruluşlarının personeli Bakanlık müfettişinin teklifi üzerine üç ay süre ile Bakanlık tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılabilir. Gerekli görülmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere bu süre Bakanlık tarafından üç ay daha uzatılabilir. Görevden uzaklaştırılan personele, uzaklaştırma süresi boyunca yapılacak ödemelerin üçte ikisi ödenir. (

4) Bu madde kapsamında görevden uzaklaştırılanlar; denetim sırasında veya denetimin tamamlanmasından sonra Bakanlık kararıyla veya haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ya da mahkûmiyetlerine karar verilmediği takdirde görevlerine dönerler. Görevine iade edilenlerin uzaklaştırma süresi boyunca mahrum kaldığı ödentileri, kanuni faizleri ile birlikte istihdam edildikleri meslek kuruluşu tarafından ödenir.

(5) Milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, birliklerin ve turist rehberleri odalarının organları Bakanlık tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men kararı. yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararım kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.

(6) Bakanlık, bu madde kapsamında açılan davaları katılan sıfatıyla takip edebilir.”

MADDE 7- 6326 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- (1) Turist rehberliği niteliğindeki hizmet, faaliyet ve bunlara yönelik sözleşmeler, turist rehberlerinin disiplin, sicil ve çalışma kartlarına ilişkin hususlar ile meslekte uzmanlığa yönelik kurs, seminer ve eğitim programları birlik tarafından çıkarılan yönetmelik ile düzenlenir.”

“(2) Bakanlığın meslek kuruluşları üzerindeki idari ve mali denetimine ilişkin usul ve esaslar ile bu Kanunla Bakanlığa verilen yetki ve görevlere ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair hususlar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 8– 6326 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Rehberlik kimlik kartının ruhsatname ile değiştirilmesi

GEÇÎCÎ MADDE 4- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında rehberlik kimlik kartını ruhsatname ile değiştirmeyenlerin rehberlik kimlik kartları. Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e) ve (f) bentlerindeki koşulları taşımaları ve bu Kanuna göre kurulan ilgili odaya kaydolmaları şartıyla, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başvurmaları halinde ruhsatname ile değiştirilir. Bakanlık tarafından bu süre bir yıl uzatılabilir.

 MADDE 9- 6326 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Yabancı dil yeterliliği bakımından saklı tutulan haklar

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun jmrürlük tarihi itibariyle turist rehberliği ruhsatnamesine sahip olan turist rehberleri ile geçici 4 üncü madde kapsamında rehberlik kimlik kartını ruhsatname ile değiştirenlerin, bu maddeyi ihdas eden Kammun yürürlük tarihinden itibaren en geç beş yıl içinde bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen belgeyi getirmeleri zorunludur. Aksi takdirde Türkçe turist rehberi olarak mesleklerini icra edebilirler. Yabancı dil yeterliliğini belgelemeleri hâlinde ise çalışma kartı alarak, yeniden başarılı oldukları dilde mesleklerini icra edebilirler. Bu madde kapsamında yabancı dil yeterliliklerini belgeleyenler hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası uygulamr.”

MADDE 10– 6326 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Mesleğe yeniden kabul sınavı

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu Kanunun geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında Bakanlıkça yapılan sınava katılmayanlar ile sınavda başarısız olanlar bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde Bakanlığa başvurmaları, bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentlerinde öngörülen koşulları taşımaları ve Bakanlık tarafından yapılan sınavda başarılı olmaları kaydıyla mesleğe kabul edilir. Bu madde kapsamında mesleğe kabul edilenlerin mesleğe kabul edildikleri tarihten itibaren en geç beş yıl içinde bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen belgeyi getirmeleri zorunludur. Aksi takdirde Türkçe turist rehberi olarak mesleklerini icra edebilirler. Yabancı dil yeterliliğini belgelemeleri halinde ise çalışma kartı alarak, yeniden başarılı oldukları dilde mesleklerini icra edebilirler. Bu madde kapsamında yabancı dil yeterliliklerini belgeleyenler hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası uygulanır.”

MADDE 11-14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) Paket tur ve tur kapsamında, sadece ülkemizdeki müze ve Ören yerlerine düzenleyecekleri gezilerdeki tanıtım hizmetini bu alanlarda turist rehberleri ile vermek.”

MADDE 12-1618 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Seyahat acentaları, müşterilerine verdiği hizmetler sırasında, müşterilerinin bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında kendisine veya yönlendireceği kişiye herhangi bir menfaat temin etmeleri halinde belgeleri Bakanlıkça iptal edilir ve bunlar beş yıl süreyle seyahat acentalığı yapamaz.”

MADDE 13- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14– Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button